Friday, 18 November 2011

AT THE SUPERMARKET- 3ESO VIDEOS


Our 3ESO students have been recording videos at the supermarket.Visit our blog ORAL ENGLISH TERCER ESO to see the videos and comment on them. Discover where the vegetable aisle is.
Happy shopping 2.0!

Tuesday, 18 October 2011

3ESO DIALOGUES: 2011-2012

VISIT THE COURSE BLOG WITH MORE CONTENTS: ORAL ENGLISH TERCER ESO

Some of our students in 3ESO have travelled to Australia and have met their host families.
Listen to the dialogues where they meet the family and hear the house rules.
Welcome to Australia!
JONATHAN AND VIDAL
ARACELI, ANDREA AND QUERALT
MARC AND SERGI
MIREIA AND BERNAT
NOELIA AND OSCAR
SERGI AND DUART

3ESOC
MOISES AND CARLES
AGUSTINA AND PAULA
CLAUDIA AND NURIA
JOEL AND EVA
QUERALT AND SARAY
MIREIA AND ALEX

Friday, 19 November 2010

A NEW BLOG IS HERE!


A new blog is here! ORAL ENGLISH PRIMER BATXILLERAT will be full of recordings, videos, glogs and oral production from the students of 1BAT at IES Torre del Palau in Terrassa.
Thanks to all the participants and we encourage you to leave feedback on their posts.
Thanks a lot and have fun!

Wednesday, 14 April 2010

THE AIRPORT PROJECT GUIDE

Read this guide to learn more about the activities, exercises and assessment activities you have to cover to complete your AIRPORT PROJECT
The Airport Project Abel Galvez

EL NOSTRE PROJECTE PELEIN THE SPOTLIGHT
El nom que hem triat per aquest projecte és el següent: IN THE SPOTLIGHT. Aquesta expressió està relacionada amb el tema del teatre i dels mitjans audiovisuals, els spotlights són els focus que es fan servir al teatre i a la televisió per centrar l'atenció en algú, també vol dir ser el centre d'atenció (molt adient pel món adolescent), i a més a més tot aixó ho podem lligar amb el fet que al nostre centre s'entant portant a terme diferents activitats teatrals ja que oferim el batxillerat d'arts escèniques.
L'idioma en què es realitzarà el projecte és l'anglès.
El projecte consisteix a oferir a l'alumnat de 3r i 4t d'eso la possibilitat de millorar la competència comunicativa amb especial incidència en les competències de producció, recepció i interacció oral de la llengua anglesa dins de les classes de desdoblament on el nombre d'alumnes és reduit.
Es tracta d'oferir als alumnes unes activitats amenes i interactives per tal de potenciar l'expressió oral dins de l'aula i donar-los totes les eines necessàries per saber-se expressar en anglès en situacions comunicatives i properes a ells.

3. Descripció del projecte:
a) Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre.
Des del departament d'idiomes ja fa alguns cursos que s'està introduint la pràctica de la llengua anglesa oral als desdoblaments de 3r, 4t d'eso i és una destresa que es vol consolidar donada la seva importància. Aquest és un dels aspectes que sempre ha estat poc potenciat dins de la matèria d'anglès degut a la falta de recursos i creiem que és una bona oportunitat de fomentar aquesta pràctica en els grups de desdoblament on la ratio d'alumnes es disminueix a la meitat i el treball de la llengua oral és molt més efectiu que no en un grup gran. Per tant , el fet de portar a terme un pla experimental de llengües estrangeres, el veiem com a una gran oportunitat per als nostre alumnes de millorar la seva competència lingüística en aquesta destresa de la llengua anglesa.
L’alumnat del nostre centre prové de diferents CEIPs i amb diferents metodologies emprades al llarg de l’educació primària i diferents nivells d’aprenentatge. A 1r d’eso s’intenten igualar les diferències que hi podem haver entre l’alumnat i a 2 d’eso es consoliden una sèrie d’estructures bàsiques de la llengua anglesa i les diferències es redueixen. Per tant , creiem que a 3r d’eso és un bon moment de començar a fomentar i practicar la llengua anglesa i consolidar el que s'ha estat portant a terme els dos anys anteriors .


b) Objectius.
Els objectius del projecte són:
· Millorar la competència comunicativa en llengua anglesa dels nostres alumnes.
· Millorar la pronúncia i l'entonació de l'anglès.
· Millorar la comprensió oral de la llengua anglesa.
· Produir textos en anglès per comunicar-se en situacions de la vida real, quotidiana i propera als adolescents.
· Reproduir diàlegs de manera espontània i amb fluïdesa.
· Fomentar el respecte entre companys davant les diferents situacions comunicatives.
· Respectar les opinions dels altres i saber-les acceptar.
· Treballar de forma cooperativa per tal de resoldre problemes i prendre decisions.
· Treballar els valors de la tolerància.
· Fer intercanvis comunicatius i petites escenificacions usant de forma creativa la llengua anglesa.
· Conèixer l’evolució dels MCM la influència d’aquests en la xarxa social.
· Compartir activitats comunicatives en anglès i col.laborar en la presa de decisions.
· Fomentar l’autonomia de l’alumne en la preparació i producció de estructures reals comunicatives en la llengua oral.

c) Integració en el projecte lingüístic del centre i en el currículum.
Un dels objectius del centre dins l’any actual 08-09 és fomentar i millorar el nivell d’anglès i consolidar els desdoblaments i dins d'aquests, l'expressió oral. Per tant veiem que el pla experimental de llengües estrangeres i el nostre projecte lingüístic estan estretament lligats i un és complement de l’altre.

Curriculum on es vol implementar la llengua anglesa:
Tal com s’ha esmentat anteriorment aquest projecte es vol aplicar als nivells de 3r i 4t d’eso i es vol desenvolupar dins de l’hora de desboblament. De les tres hores d’anglès establertes dues d’elles es realitzen amb el grup gran i la tercera és una classe de desdoblament amb la meitat d’alumnes. Això suposa un total aproximat de 12 hores per trimestre en les quals es portarà a terme el projecte.
d) Alumnat participant:
L'alumnat que es proposa per aquest projecte és el de 3r i 4t d’ESO. El motiu pel qual considerem necessari implementar aquest projecte a aquests dos nivells és perquè creiem que els alumnes a començament de 3r d’eso ja tenen consolidades unes estructures bàsiques de l’angles i amb un ventall més ampli de vocabulari i això fa que el pas cap a la pràctica oral sigui més fàcil.

e) Descripció de la metodologia que s'empra en la pràctica docent, acompanyada de materials que l'exemplifiquin, amb menció expressa, si s'escau, de metodologies AICLE (per anglès CLIL, per francès EMILE).
Dins d'aquest projecte utilitzarem la metodologia col.laborativa a on es potencia el treball en equip i la decisió de tasques a realitzar. Moltes de les activitats proposades per portar a terme estan basades en decidir quins rols farà cada alumne/a implicat en les activitats proposades. Per altra banda, es fomentarà l'autonomia personal de l'alumne/a per tal que pugui comunicar-se amb fluïdesa i riquesa de vocabulari. I finalment, es considerarà el rol del professor com a guia de tot el procés de l'aprenentatge on revisarà i farà un seguiment de totes les activitat d’ensenyament-aprenentatge.

f) Temporització de les actuacions a dur a terme en els tres cursos escolars.
· Rotacions d’activitats entre tercer i quart d'eso, es a dir, durant els tres cursos es realitzaran les mateixes activitats cada curs i a cada nivell per tal de consolidar les activitats proposades.
· Professor auxiliar de conversa per als cursos 2010-2011 i 2011-2012.
· Portar a terme drama activities relacionades amb la vida i entorn dels adolescents i les funcions lingüístiques dins del currículum de 3r eso . Aquestes activitats quedaran desglosades per trimestres de la següent manera:
- 1 trimestre
Role plays de diferents situacions de la vida quotidiana . Als alumnes se’ls presentaran models de diàlegs d’aquestes situacions i a partir d’aquí en produiran de nous. Es tindran en compte les funcions lingüístiques dins de 3r eso:

a. Talking about likes and dislikes
b. Giving advice with should and shouldn't
c. Talking about special moments in the past
d. Chatting to an exchange studentse. Talking about prohibition and no obligation with mustn't and don't have to.
f. Asking suggestions
g. Giving opinions.

- 2 trimestre
A partir de la lectura del llibre Wrong Trousers, els alumnes escenificaran petits diàlegs que apareixen a la història i en crearan de nous.
- 3 trimestre
Escenificació de petits fragments teatrals dels llibres:
Using drama in the Classroom Pergamon Press
Drama Techniques in Language Learning Cambridge University Press
Drama Oxford University Press
Role Playing in the classromm Longman
Drama Activities for Language Learning Macmillan
Drama in Language Teaching Longman
Aquestes activitats es faran al llarg dels tres cursos.
· Treballar al nivell de 4t d’eso el vocabulari relacionat amb els mitjans de comunicació i establir cada trimestre un projecte relacionat amb aquest tema. La temporització dels projectes seria la següent:
- 1 trimestre
Realització d’un programa de video sobre la pel.lícula que els alumnes aniran a veure durant el primer trimestre del curs. En aquest video es portarà a terme una entrevista en la qual es parlarà sobre la pel.lícula, un video que descriurà la sortida, i també un video-review de la pel.lícula amb opinions.

- 2 trimestre
Grabació d’un programa de televisió en video. Els alumnes triaran les diferents seccions que ha de tenir el programa , es dividiran els diferents rols que ha de fer cada un, prepararan els continguts i finalment grabaran totes les activitats en video i faran el muntatge del programa.
- 3 trimestre
Els alumnes realitzaran un video on explicaran diferents aspectes de la lectura d’un llibre a triar d’una llista proposada pel professor/a : Parlaran de l’autor, dels personatges, dels temes més importants i donaran la seva opinió sobre el llibre.
Els llibres proposats són :
Emma Dominoes OUP
The Count of Montecristo, Dominoes OUP
My family & other Animals, Dominoes OUP
The three musketeers, Dominoes OUP
The secret agent, Dominoes OUP
The lost world, Dominoes OUP
Aquestes activitats es realitzaran al llarg dels tres cursos.
g) Criteris i indicadors d'avaluació de l'alumnat i del pla de treball.
Quan parlem d’avaluació ens referim tant a com s’avaluaràn els treballs realitzats per l’alumnat que participarà en aquest projecte i a com s’avaluarà el projecte experimental de llengües estrangeres en si dins del departament d'idiomes.
Pel que fa als treballs de l'alumnat, cada un dels projectes realitzats en els diferents trimestres serà avaluat seguint els següents aspectes:

- Seguiment de l’alumnat dia a dia i valoració del seu treball a l’aula 20%
- Pronunciació i entonació 20%
- Projecte final 50%
- Autoavaluació 10%

Aquesta avaluació valdrà un 25% de la nota final de trimestre ja que es dedicaran a aquest projecte un terç de les hores totals dels curs.

Respecte l’avaluació del projecte experimental de llengües
estrangeres, els professors/es que duran a terme el projecte avaluaran i informaran del funcionament de les tasques realitzades a l’aula dins de les reunions de departament assignades setmanalment. Si s’escau , es portaran a terme totes les modificacions o canvis que es creguin oportuns per tal de millorar el que s’està treballant i fent.


També es farà participar l'alumnat en el procés d'avaluació mitjançant entrevistes i qüestionaris per tal de valorar com s'estant portant a terme les diferents activitats.
A més, se'ls farà donar una puntuació a la seva competència en la llengua oral en anglès tant a principis com al final de curs per comprovar si consideren que aquesta ha millorat o no.

Wednesday, 7 April 2010

THE MAKING OF A POSTER


My 2BAT students went to the cinema and saw SLUMDOG MILLIONAIRE in the original version with subtitles in Spanish. They had been working on some interactive activities about the film at EL RACÓ INTERACTIU DE CINEMA, and afterwards they had to do an oral task and a written task. The oral task was to choose a picture from real people in India and describe the picture orally. They had to make a video with the picture and their recording. Follow this link to see some of their videos
Feel free to give some feedback on their videos! They'll appreciate your comments.

Monday, 11 January 2010

DIALOGUES ABOUT NORTHERN IRELAND


My students have been working on a webquest about Northern Ireland. They're creating interactive trivia games about this wonderful country, and they've written dialogues as well. Do you want to listen to them? Here you have some samples of their work. Enjoy!
JUDIT AND JOEL
SARAY AND MARTA
RICARD AND OSCAR
ADRIA AND JUAN
DAVID AND RAUL